Особлива інформація. Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій — дата розміщення на сайті — 10.02.16

Особлива інформація. Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій — дата розміщення на сайті — 10.02.16

Повну версію документа дивитися тут: http://olivija.ua/investoram/

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор       Манжелей Юлiя Русланiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   05.02.2016
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство «Сумський завод продовольчих товарiв»
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
42350, с. Бездрик, вул. Зарiчна, буд.1
4. Код за ЄДРПОУ
00375160
5. Міжміський код та телефон, факс
(0542) 700-494 (0542) 700-494
6. Електронна поштова адреса
olivija@olivija.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  08.02.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*  № 28 «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку»   11.02.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.olivija.ua в мережі Інтернет        10.02.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п Дата обліку (за наявності) Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи — власника пакета акцій або зазначення «фізична особа» Код за ЄДРПОУ — для юридичних осіб — резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності — для юридичних осіб — нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
1 05.02.2016 фiзична особа 1.0000 95.7177
Зміст інформації:
Публiчне акцiонерне товариство «Сумський завод продовольчих товарiв» (надалi — Товариство) повiдомляє, що 05 лютого 2016 року вiд акцiонера — фiзичної особи було отримано повiдомлення про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй. Пакет власника акцiй — фiзичної особи збiльшився з 18085 штук, що становив 1.0000 % загальної кiлькостi акцiй та 1.0997 % голосуючих акцiй, до 40018085 штук, що становить 95.7177 % загальної кiлькостi акцiй та 96.0944 % голосуючих акцiй. Пiдставою змiни пакету акцiй акцiонера — фiзичної особи є придбання акцiй додаткової емiсiї пiд час їх розмiщення.
ПОДЕЛИТЬСЯ:

Добавить комментарий

You must be logged in to post a comment.

TOP