ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ 19.05.16 р. ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ — дата розміщення на сайті 18.04.2016 р.

Публічне акціонерне товариство “Сумський завод продовольчих товарів”(далі — Товариство), що знаходиться за адресою:42350, Сумська обл., Сумський район, с.Бездрик, вул.Зарічна,1, повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 19.05.2016, об 11-00 годині, за наступною адресою: 42350, Сумська обл., Сумський район, с. Бездрик, вул. Зарічна,1, у приміщенні профкому Товариства (знаходиться каб. No б/н, 1 поверх).

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться 19.05.2016 з 10-00 до 10-45 години за адресою: Сумська обл., Сумський район, с.Бездрик, вул.Зарічна,1, у приміщенні профкому Товариства (каб. No б/н 1 поверх) згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах,складеного станом на 24 годину 15.05.2016 р.

Порядок денний річних загальних зборів (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії зборів.
2. Обрання Секретаря зборів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

4. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік. 5. Визначення напрямків діяльності на 2016 рік.
6.  Звіт та висновки Ревізійної комісії за звітний період.
7.  Звіт Наглядової ради про роботу за звітний період.

8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. 10. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

11. Затвердження річного звіту Товариства.

12. Про розподіл прибутку і збитків Товариства.
13. Схвалення значних правочинів укладених з моменту попередніх зборів.
14. Про надання попереднього схвалення на укладання значних правочинів ПАТ

“Сумський завод продтоварів”.

  1. Про попереднє схвалення значних правочинів з придбання, відчуження, передання таотримання в оренду ПАТ «Сумський завод продтоварів» об’єктів нерухомості.
  2. Про попереднє схвалення значних правочинів із залучення кредитних коштів ПАТ«Сумський завод продтоварів».
  3. Про попереднє схвалення значних правочинів із укладання ПАТ «Сумський заводпродтоварів» договорів лізингу.

18. Про попереднє схвалення значних правочинів із забезпечення зобов’язань за

договорами ПАТ «Сумський завод продтоварів».

  1. Про попереднє схвалення надання ПАТ «Сумський завод продтоварів» благодійноїдопомоги.
  2. Про зміну типу та найменування Товариства.
  3. Внесення змін до Статуту Товариства.

22. Про скасування Положення про Наглядову Раду Товариства та Положення про

Ревізійну комісію товариства.
23. Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
24. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
25. Затвердження умов договорів з членами Ревізійної комісії.
26. Надання повноважень на укладання договорів від імені Товариства з членами

Ревізійної комісії.

Для участі у зборах акціонерам та їх представникам при собі мати документи, що посвідчують особу (паспорт). Для представників акціонерів додатково – довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлене згідно з чинним законодавством.

До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів за місцезнаходженням Товариства: 42350,с.Бездрик Сумського р-ну, Сумської обл.,

вул.Зарічна, 1, приміщення профкому Товариства (каб. Noб/н 1 поверх), у робочі дні, робочий час з 09-00 годин до 17-00 години. В день проведення зборів ознайомитись з документами можливо за місцем проведення зборів.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Манжелей Юлія Русланівна – директор Товариства. Телефон для довідок з питань ознайомлення акціонерів з документами (0542) 700-494.

Додаткова інформація:
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Сумський завод продтоварів»

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

46 770

44 933

Основні засоби

21 207

19 909

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

12 599

11 201

Сумарна дебіторська заборгованість

3 608

6 276

Грошові кошти та їх еквіваленти

223

1 885

Нерозподілений прибуток (збиток)

9 152

14 304

Власний капітал

19 717

14 869

Статутний капітал

10 452

452

Довгострокові зобов’язання

15 961

3 190

Поточні зобов’язання

6 333

15 718

Чистий прибуток (збиток)

-5 091

2 482

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2 794 741

1 808 440

Кількість власних акцій,викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

235

173

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в «Відомостях НКЦПФР» від 15.04.2016р. No 73 (2327).

Повну версію документа ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ 19.05.16 р. ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ — дата розміщення на сайті — 18.04.16 дивитися тут: http://olivija.ua/investoram/

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Добавить комментарий

You must be logged in to post a comment.

TOP