Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу) – дата розміщення на сайті — 05.05.15

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу)

30 квітня 2015 року річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» прийнято рішення про приватне розміщення акцій на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу.

Планується здійснити приватне розміщення 40 000 000 простих іменних акцій ПАТ “СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ” на загальну суму 10 000 000 грн. 00 коп.

Статутний капітал ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» збільшується на 10 000 000 грн. шляхом додаткового випуску акцій існуючої номінальної вартості. Номінальна вартість акцій, що розміщуються складає 0 грн. 25 коп., ціна розміщення становить 0 грн. 25 коп. за акцію та дорівнює ринковій вартості акцій, що визначена відповідно до вимог ст. 8 Закону України «Про акціонерні товариства», законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність і затверджена Наглядовою радою ПАТ “СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ”.

В Товариства немає відомостей щодо можливості зміни власника значного пакета акцій емітента або збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 10 і більше відсотків акцій

Співвідношення (у відсотках) суми цінних паперів, на яку вони розміщуються, загальної суми цінних паперів емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення становить 2212 %.

Інвестори в цінні папери, що розміщуються, отримують права, передбачені законодавством України та Статутом ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ».

Спосіб оплати цінних паперів – грошовими коштами у нацiональнiй валютi України. Здійснення оплати активами, іншими, ніж грошові кошти, не передбачено.

Мета розміщення цінних паперів та напрями використання отриманих коштів – поповнення обігових коштів ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» з метою придбання сировини та основних засобів.

Прізвища, імена та по батькові членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів; відомості про кількість цінних паперів емітента, якими вони володіють:рішення про приватне розміщення акцій прийнято річними Загальних зборів акціонерів ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ».

Можливість конвертації цінних паперів не передбачена.

Iншої суттєвої інформації немає.

Вказане повідомлення розміщене також в офіційному друкованому виданні «Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 83 від 05.05.2015 р.

Повну версію документа Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу) – дата розміщення на сайті — 05.05.15 дивитися тут: http://olivija.ua/investoram/

ПОДЕЛИТЬСЯ:
TOP