Повідомлення про щорічні загальні збори акціонерів — дата розміщення на сайті — 12.03.15

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

Публічне акціонерне товариство “Сумський завод продовольчих товарів”(далі — Товариство), що знаходиться за адресою 42350, Сумська обл., Сумський район, с. Бездрик, вул. Зарічна,1, повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 30.04.2015, об 11.00 годині за київським часом, за наступною адресою: 42350, Сумська обл., Сумський район, с. Бездрик, вул. Зарічна,1, у приміщенні профкому Товариства (знаходиться каб. № б/н, 1 поверх).

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться 30.04.2015 з 10-00 до 10-45 години за адресою: Сумська обл., Сумський район, с. Бездрик, вул. Зарічна,1, у приміщенні профкому Товариства(каб. № б/н 1 поверх) згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах,складеного станом на 24 годину 24.04.2015 р.


Перелік питань, що виносяться на голосування(порядок денний):

 1. Обрання лічильної комісії зборів.
 2. Обрання Голови та секретаря зборів.
 3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів – затвердження регламенту зборів.
 4. Звіт Директора ПАТ “Сумський завод продтоварів” про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік, визначення напрямків діяльності на 2015 рік.
 5. Звіт Наглядової ради ПАТ “Сумський завод продтоварів” про роботу за звітний період.
 6. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ “Сумський завод продтоварів” за звітний період.
 7. Затвердження річного звіту ПАТ “Сумський завод продтоварів”.
 8. Про розподіл прибутку і збитків ПАТ “Сумський завод продтоварів”.
 9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізійної комісії.
 10. Про внесення змін до Статуту ПАТ “Сумський завод продтоварів” шляхом викладення його у новій редакції.
 11. Про внесення змін до Положення про Наглядову Раду Товариства.
 12. Про надання попереднього схвалення на укладання значних правочинів ПАТ “Сумський завод продтоварів”.
 13. Про попереднє схвалення значних правочинів з придбання та відчуження ПАТ «Сумський завод продтоварів» об’єктів нерухомості.
 14. Про попереднє схвалення значних правочинів із залучення кредитних коштів ПАТ «Сумський завод продтоварів».
 15. Про попереднє схвалення значних правочинів із забезпечення зобов’язань за договорами ПАТ «Сумський завод продтоварів» .
 16. Про збільшення статутного капіталу ПАТ “Сумський завод продтоварів” шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
 17. Про приватне розміщення акцій ПАТ “Сумський завод продтоварів” (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).
 18. Про визначення уповноваженого органу ПАТ “Сумський завод продтоварів”, якому надаються повноваження щодо приватного розміщення акцій Товариства
 19. .

 20. Про визначення уповноважених осіб ПАТ “Сумський завод продтоварів”, яким надаються повноваження щодо приватного розміщення акцій Товариства.

Для реєстрації акціонерам та їх представникам при собі мати документи, що посвідчують особу (паспорт). Для представників акціонерів додатково – доручення на право участі у зборах, оформлене згідно з чинним законодавством.

До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів за місцезнаходженням Товариства: 42350,с. Бездрик Сумського р-ну, Сумської обл., вул. Зарічна, 1, приміщення профкому Товариства (каб. №б/н 1 поверх), у робочі дні, робочий час з 09-00 годин до 17-00 години. В день проведення зборів ознайомитись з документами можливо за місцем проведення зборів.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Манжелей Юлія Русланівна – директор Товариства. Телефон для довідок з питань ознайомлення акціонерів з документами (0542) 700-458.

 

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

46632

21230

Основні засоби

20224

11691

Довгострокові фінансові інвестиції

 

Запаси

11078

6239

Сумарна дебіторська заборгованість

13165

2719

Грошові кошти та їх еквіваленти

1878

578

Нерозподілений прибуток (збиток)

16129

12602

Власний капітал

16694

13167

Статутний капітал

452

452

Довгострокові зобов’язання

 

 

Поточні зобов’язання                        

29938

8063

Чистий прибуток (збиток)

2466

(911)

Середньорічна кількість акцій (шт.)         

1808440

1808440

Кількість власних акцій,викуплених протягом періоду (шт.)                               

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду                 

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

229

108


Вказана інформація про річні загальні збори опублікована у виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №48 від 12.03.2015 року.

Повну версію документа Повідомлення про загальні сбори акціонерів ПАТ «СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» — дата розміщення на сайті — 12.03.15 — дивитися тут: http://olivija.ua/investoram/

TOP